Google Website Translator Gadget

English plantillas curriculums vitae French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian templates google Portuguese foro de coches Japanese catálogos de Korean entrevistas a Arabic Chinese Simplified

Buscar este blog

Traductor

miércoles, 11 de julio de 2012

El SEPD pide a los testigos de Jehová cumplir con la Ley de Datos de Carácter Personal (del finlandez)

Tietosuojavaltuutettu vaatii Jehovan todistajia noudattamaan henkilötietolakia
Jehovan todistajat ovat tunnettuja ovelta ovelle saarnaamistyöstään. Vähemmän tunnettua on, että Jehovan todistajat ovat jo vuosikymmenien ajan tehneet yksityiskohtaisia muistiinpanoja ovilla käydyistä keskusteluista kertomatta tätä ovenavaajille tai kysymättä siihen heidän lupaansa. Nämä muistiinpanot sisältävät henkilötietoja ja myös arkaluontoisia tietoja kuten ihmisten uskonnollisia näkemyksiä.
Tietosuojavaltuutettu teki jo vuonna 2000 kannanoton, jonka mukaan Jehovan todistajien kotikäyntien jälkeen tekemät muistiinpanot muodostavat henkilörekisterin, ja henkilötietolain mukaisesti tietojen keräämiseen vaaditaan lupa niiltä, joiden tietoja kirjataan ylös. Alla on suora lainaus kannanotosta ja linkki kannanoton tiivistelmään:
”Jehovan todistajan hallussa olevat muistiinpanolaput, vihkot tai muut muistiinpanovälineet, joihin on asunnoittain merkitty asukkaita koskevia kotikäyntiin liittyviä tietoja (muun muassa nimi) sen sijaan sisältävät henkilötietoja. Ne muodostavat asiaperusteisen henkilörekisterin, josta tiedot löytyvät asunnon osoitteen perusteella. Rekisterinpitäjänä on asianomainen seurakunta. Sen tulee huolehtia siitä, että henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan henkilötietolain säännöksiä.
Henkilötietoja voidaan kotikäyntien yhteydessä kerätä vain rekisteröityjen suostumuksella. Arkaluonteisten tietojen, kuten uskonnollista vakaumusta koskevien tietojen, keräämiseen tulee olla rekisteröityjen nimenomainen suostumus.”
http://www.tietosuoja.fi/13803.htm
Jehovan todistajien johtohenkilöt eivät kuitenkaan ole nähneet tarpeelliseksi informoida kotikäyntejä tekeviä Jehovan todistajia tästä tietosuojavaltuutetun kannanotosta. Sen sijaan johtohenkilöt ovat jatkaneet Jehovan todistajien ohjeistamista yksityiskohtaisten muistiinpanojen tekemiseen, eikä luvan kysymistä tähän ole mainittu. On yleisesti tunnettua, että Jehovan todistajat eivät milloinkaan kysy ovenavaajilta voiko heistä tallentaa yksityiskohtaisia henkilötietoja sisältäen arkaluontoisia tietoja uskonnollisista käsityksistä.
Alla on joitakin esimerkkejä kotikäyntejä tekevien Jehovan todistajien saamasta ohjeistuksesta viime vuosilta:
”Tee heti käynnin jälkeen muistiinpanoja. Kirjoita muistiin henkilön nimi ja osoite, päivämäärä ja kellonaika sekä se, mistä puhuitte ja mitä kirjallisuutta hän mahdollisesti otti. Sanoiko hän kuuluvansa johonkin uskontokuntaan? Onko hänellä perhettä? Kertoiko hän kiinnostuksen kohteistaan tai huolenaiheistaan? Tällaiset tiedot auttavat sinua valmistautumaan tuleviin keskusteluihin. Kirjoita muistiin myös se, milloin lupasit palata ja mihin kysymykseen lupasit vastata.” (Valtakunnan palveluksemme, marraskuu 2011, s.1).
”Kun joku osoittaa kiinnostusta, pyydä uutta julistajaa kirjoittamaan käynnistä muistiin kaikki olennainen. Auta häntä näiden muistiinpanojen perusteella suunnittelemaan seuraavia keskusteluja.” (Valtakunnan palveluksemme, heinäkuu 2005, s. 1).
”Ennen kuin palaat jonkun luokse, käy läpi muistiinpanosi ja mieti, mikä on tavoitteesi. Yksi mahdollisuus on viitata johonkin aiemmin jättämässäsi julkaisussa olevaan kohtaan. Voit myös jättää ovenavaajalle jonkin muun julkaisun, joka liittyy aiemmin käsittelemäänne aiheeseen.” (Valtakunnan palveluksemme, heinäkuu, 2008, s.4).
Koska Jehovan todistajien johtajat eivät ole nähneet tarpeelliseksi henkilötietolain noudattamista, kotikäyntejä tekevät Jehovan todistajat ovat tietämättään rikkoneet henkilötietolakia jo vuosien ajan.
Yksityishenkilö teki asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle marraskuussa 2011. Tietosuojavaltuutettu teki asiasta selvityspyynnön Jehovan todistajille 14.12.2011. Jehovan todistajat vastasivat selvityspyyntöön 26.1.2012. Tietosuojavaltuutettu esitti asiasta kannanoton 5.6.2012 ja pyysi Jehovan todistajia vastaamaan 15.8.2012 mennessä aikovatko he jatkossa noudattaa henkilötietolakia. Linkit näihin dokumentteihin ovat tämän sivun alalaidassa. Keskeisin dokumentti on tietosuojavaltuutetun 5.6.2012 antama kannanotto osoitteessa
http://koti.mbnet.fi/jpoika/tietosuoja3/05_paatos.html
Henkilötietolain noudattaminen on puutteellista laajemminkin Jehovan todistajien ja joidenkin muiden uskonnollisten yhteisöjen keskuudessa. Jehovan todistajien sisäinen kurinpitojärjestelmä on hyvin organisoitu. ”Oikeuskomiteat” kuulustelevat vääristä ajatuksista tai teoista epäiltyjä henkilöitä ja näistä kuulusteluista kirjoitetaan yksityiskohtaiset pöytäkirjat, joita säilytetään vuosikymmeniä, jopa henkilöiden kuoleman jälkeen. Henkilötietolain takaama tarkastusoikeus näihin dokumentteihin evätään kuulusteltavilta.
Lisätietoja antaa Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n toiminnanjohtaja Joni Valkila, puhelin             050 542 88 44      , joni.valkila@uut.fi ja www.uut.fi.
Lisätietoja asiasta voi kysellä myös Jehovan todistajien puheenjohtajalta Jukka Ropposelta, puhelin             09 825 885      .
Tietosuojavaltuutetulle valituksen tehnyt yksityishenkilö antaa lisätietoja sähköpostitse: jpoika@mbnet.fi Solicitud de investigación Supervisor 26/11/2011

Solicitud de aclaraciones de la Oficina de Testigos de Jehová Poder 14/12/2011 
Oficina de los Testigos de Jehová Rama de la explicación dada por 01/26/2012 
Juan, el hijo de una sucursal de formular observaciones en respuesta a 23/02/2012  
Supervisor de una decisión final sobre 05/06/2012 

SEPD: Testigos de Jehová en el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos

Asociación de apoyo  a las víctimas de la Religiones TRAS
nota de prensa  en 28/06/2012

SEPD: Testigos de Jehová en el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos

El SEPD es en junio de 2012 pidió a los Testigos de Jehová de la comunidad religiosa una explicación en cuanto a si la Comunidad a adoptar para cumplir con la Ley de Datos de Carácter Personal. Los Testigos de Jehová tomar notas detalladas durante las visitas domiciliarias para establecer contacto. La comunidad religiosa, visitas a domicilio para instruir a los agentes para documentar la información como el nombre, antecedentes familiares, la religión, intereses y preocupaciones. Las notas se hacen discretamente después de la visita a la casa se ha completado. El director de TRAS Joni Valkila dice que "también hay notas, si has hablado con tu puerta con los Testigos de Jehová".
El Oficial de Protección de Datos desde el año 2000 por la declaración de las visitas de los Testigos de Jehová casa después de las notas tomadas por el formulario de datos personales y la Ley de Datos de Carácter Personal, de conformidad con los permisos de recolección de datos son necesarios para aquellos cuya información se registra. Testigos de Jehová son, sin embargo, continuó la recolección de datos a las partes sin el permiso.

TRAS está preocupada por los contactos relacionados no sólo los Testigos de Jehová también varios otros religiosos indiferencia de la Ley de Datos de Carácter Personal. Las comunidades de fe han tendido a mantener un registro de una amplia gama de información confidencial, como en relación con los miembros actuales o antiguos de las creencias religiosas o preferencias sexuales. Ley de Protección de Datos garantiza el derecho de auditar los datos pero esto no se produce. La información se almacena con frecuencia durante décadas, incluso después de la muerte de las personas. TRAS espera que el Supervisor de los Testigos de Jehová los requisitos funcionales que conducen al cumplimiento de los Datos de Carácter Personal de manera más amplia entre las comunidades religiosas.
Para más información, visite: http://koti.mbnet.fi/jpoika/tietosuoja3/tiivistelma.html
La posición de Supervisor y la solicitud de aclaración se puede encontrar en: http://koti.mbnet.fi/jpoika/tietosuoja3/05_paatos.html
Para más información, apoyar a las víctimas de la Directiva de la Asociación TRAS Interreligioso del Director Joni Valkila, teléfono 050 542 88 44, joni.valkila@uut.fi , Www.uut.fi

.